Algemene voorwaarden

Gedeponeerd bij KvK - Brabant onder nr. 16049472

Artikel 1. Definities en begrippen
 1. In deze algemene voorwaarden (hierna te noemen Voorwaarden) worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
  BETje: de eenmanszaak BETje individuele reizen, gevestigd en kantoorhoudende aan de Belversestraat 11, 5076 PV Haaren, de gebruiker van deze Voorwaarden.|
  Klant: 1. de wederpartij van BETje die de Overeenkomst sluit; 2. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard; 3. of degene aan wie in overeenstemming met artikel 9 van de Voorwaarden de Overeenkomst met BETje is overgedragen.
  Aanmelder: de Klant die namens of ten behoeve van een ander de Overeenkomst aangaat.
  Overeenkomst: overeenkomst waarbij BETje zich tegenover de Klant(en) verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van te voren georganiseerde individuele rondreis, een en ander in de ruimste zin van het woord, zoals vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard, zoals de offerte.
  Reissom: de in de offerte genoemde prijs per Klant.
  Werkdagen: de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd erkende feestdagen.
  Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.
  Schriftelijk: naast schriftelijk ook e-mail, fax of andere elektronische op analoge of digitale wijze verzonden berichten die de Klant respectievelijk BETje hebben bereikt
  Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van BETje.
Artikel 2. Algemeen
 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, reisvoorstel, offerte en Overeenkomst tussen BETje en een Klant waarop BETje deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een Overeenkomst met BETje houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
 2. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met BETje, voor de uitvoering waarvan door BETje derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. BETje en de Klant zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat betreffende de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.
 8. In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.
Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
 1. De offertes en aanbiedingen die door BETje worden gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen zo nodig door BETje worden herroepen.
 2. De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die door BETje zijn gepubliceerd op haar website, offerte of andere publicaties van reisaanbiedingen van BETje, dan wel zoals die individueel zijn vastgelegd.
 3. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de Reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De Klant heeft in dat geval recht op teruggave van eventueel betaalde gelden.
 4. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door de Klant verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan de Klant aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van BETje ontlenen.
 5. Betje kan niet verantwoordelijk worden gehouden aan de inhoud van informatiemateriaal dat is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden.
 6. BETje kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 7. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Klant van het aanbod van BETje. Na totstandkoming van de Overeenkomst ontvangt de Klant schriftelijk zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan samen met een factuur.
 8. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is BETje daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BETje anders aangeeft.
 9. Een samengestelde prijsopgave verplicht BETje niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 10. De Aanmelder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 11. Alle betalings- en berichtenverkeer tussen de Klant(en) enerzijds en BETje verloopt uitsluitend via de Aanmelder.
 12. De (andere) Klant(en) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.
 13. De Overeenkomst wordt gevormd door deze Voorwaarden samen met de overige gemaakte afspraken per brief, fax of e-mail.
Artikel 4. Uitvoering en kwaliteit van de Overeenkomst
 1. BETje is verplicht om de opgedragen werkzaamheden als een goed en zorgvuldig opdrachtnemer uit te (doen) voeren naar beste inzicht en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschapen op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Alle diensten van BETje worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft BETje het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen en derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het inschakelen van derden zal BETje de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 4. BETje is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en gaat er van uit en bedingt zo nodig bij dezen, dat elke opdracht aan BETje de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de Klant te aanvaarden.
 5. Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van BETje, maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de Overeenkomst.
Artikel 5. Verplichtingen Aanmelder/Klant
 1. Aanmelder draagt er zorg voor dat BETje voor of uiterlijk bij het sluiten van de Overeenkomst alle gegevens over hemzelf en de door hem aangemelde Klanten die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de Overeenkomst. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer van zijn mobiele telefoon en e-mailadres.
 2. Aanmelder vermeldt bijzonderheden over de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep Klanten die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door BETje.
 3. Indien hij in deze informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze Klant(en) door BETje van (verdere) deelname aan de reis in overeenstemming met het bepaalde in lid 5 van dit artikel wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.
 4. De Klant(en) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van BETje ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger in het betreffende vakantiegebied.
 5. De Klant die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door BETje van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van BETje in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de Overeenkomst wordt nagekomen.
 6. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Klant, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.
 7. De Klant is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 15 lid 1 te voldoen.
 8. Iedere Klant dient uiterlijk vierentwintig (24) uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij BETje het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren.
 9. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de nodige reisdocumenten (geldig paspoort en visa) en het zich informeren over en het verkrijgen van de nodige vaccinaties en medicijnen (o.a. malaria en evt. hoogteziekte).
 10. De Klant is zelf verantwoordelijk voor een goede lichamelijke conditie welke is afgestemd op de gewenste reis. BETje kan niet beoordelen of een Klant met gezondheidsbeperkingen (zowel lichamelijk als geestelijk) in staat is zonder problemen een bepaalde reis te maken. In geval van twijfel dient de Klant vooraf een arts te raadplegen.
 11. Het sluiten van een reisbagage-, reisongevallen- en ziektekostenverzekering gedurende de reis is verplicht. Het sluiten van een annuleringsverzekering wordt dringend aanbevolen. Desgewenst kan BETje bemiddelen bij het afsluiten van deze verzekeringen.
Artikel 6. Reisbescheiden
 1. BETje stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk tien (10) dagen voor dag 1 van de reis in het bezit van de Klant, tenzij dit redelijkerwijs niet van BETje kan worden gevergd.
 2. Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn niet definitief gezien de ter plaatse geldende omstandigheden. BETje kan hiervan binnen redelijke grenzen afwijken.
 3. Indien de Klant uiterlijk vijf (5) werkdagen voor dag 1 van de reis nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit direct bij BETje.
Artikel 7. Informatie
 1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de Overeenkomst zal door of vanwege BETje algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de Klant worden verstrekt. De Klant is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
 2. Indien de Klant de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt dit met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij BETje heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan haar kan worden toegerekend.
 3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben/dragen van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties.
Artikel 8. Vliegtickets
 1. BETje kan op uitdrukkelijk verzoek van de Klant de intercontinentale vlucht naar de plaats van bestemming voor de Klant verzorgen. Hiervoor worden reserveringskosten in rekening gebracht.
 2. BETje verleent deze dienst in opdracht van de Klant. BETje brengt dus een overeenkomst tot stand tussen de Klant en de door de Klant gekozen luchtvaartmaatschappij. BETje.nl is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst.
 3. BETje is dus niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde diensten. Hierop zijn de leveringsvoorwaarden van de betrokken luchtvaartmaatschappij van toepassing. Deze voorwaarden kan de Klant rechtstreeks bij de betrokken luchtvaartmaatschappij verkrijgen.
Artikel 9. Wijzigingen door de Klant
 1. Na totstandkoming van de Overeenkomst kan de Klant wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de Klant de gewijzigde Reissom onder aftrek van de al betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal door BETje zo spoedig mogelijk worden beslist.
 2. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de Klant direct worden meegedeeld. De Klant kan de oorspronkelijke Overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 11 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de Klant op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke Overeenkomst uitgevoerd.
 3. Wijziging van de reisdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 11 van toepassing is.
 4. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de Klant zich laten vervangen door een ander(in-de-plaatsstelling). Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
  • de ander voldoet aan alle aan de Overeenkomst verbonden voorwaarden;
  • het verzoek wordt uiterlijk tien (10) dagen vóór dag 1 van de reis ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verrichten
  • de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in de-plaatsstelling, bijvoorbeeld bij trein- en domestic vliegtickets.
 5. De Aanmelder, de Klant en degene die hem vervangt zijn allen hoofdelijk aansprakelijk tegenover BETje voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de Reissom, de wijzigings- en communicatie-kosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.
Artikel 10. Reissom
 1. De door BETje gepubliceerde Reissommen zijn in Euro’s.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de Reissommen exclusief entreekosten, gidsen, excursies, maaltijden, internationale en binnenlandse vluchten, verzekeringen, vaccinatie(s) en malaria- en /of hoogteziektetabletten, visa, fooien, uitgaven van persoonlijke aard etc.
 3. De door BETje gepubliceerde Reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen zoals in de offerte vermeld.
 4. De gepubliceerde Reissom is gebaseerd op de prijzen, valutakoersen, heffingen en belastingen, zoals deze BETje bekend waren ten tijde van de offerte.
 5. Zolang niet de gehele Reissom is voldaan, heeft BETje het recht om voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf, de Reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. BETje zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.
 6. De Klant heeft het recht een verhoging van de Reissom als bedoeld in de beide vorige leden af te wijzen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.
 7. Indien de Klant de Reissomverhoging afwijst, heeft BETje het recht de Overeenkomst op te zeggen. BETje moet - op straffe van verval – binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst door de Klant van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de Klant recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van al betaalde gelden.
Artikel 11. Annuleringen
 1. Indien de Klant de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is de Klant naast de reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  • bij annulering vanaf boeking tot de 56ste dag (exclusief) vóór dag 1 van de reis: de aanbetaling;
  • bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór dag 1 van de reis: 50% van de Reissom;
  • bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór dag 1 van de reis: 75% van de Reissom;
  • bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot dag 1 van de reis: de volle Reissom.
 2. Reizen, waarvoor een dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen geldt, kunnen vanaf dertig (30) dagen voor dag 1 van de reis kosteloos geannuleerd worden.
 3. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
 4. In geval geen annulering plaatsvindt, maar de Klant voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 9 lid 4 en 5 van toepassing.
 5. Non-refundable tickets worden nimmer vergoed. Indien er sprake is van non-refundable tickets, wordt dit vooraf mede gedeeld door BETje.
Artikel 12. Wijziging en annulering door BETje
 1. Alleen wegens gewichtige omstandigheden heeft BETje individuele reizen het recht de Overeenkomst te annuleren of daarin wijzigingen aan te brengen.
 2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van BETje individuele reizen aan de Overeenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden of in het geval van overmacht.
 3. Indien BETje besluit tot annulering van een reis, ofwel tot een wijziging in het reisprogramma, verplicht BETje zich tot directe kennisgeving hiervan met opgaaf van redenen aan de Klant.
 4. In de voorgaande leden bedoelde gevallen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de door de Klant al gemaakte kosten voor bijvoorbeeld visa, vaccinaties en verzekeringspremies.
 5. Indien wijzigingen noodzakelijk zijn, voor of tijdens de reis -in vertrekdata, vertrektijden, accommodatie, de wijze van vervoer of andere onderdelen van de reis, verplicht BETje individuele reizen zich om een zoveel mogelijk gelijkwaardig alternatief te bieden en - indien mogelijk - hiervan zo spoedig mogelijk kennis te geven.
Artikel 13. Opschorting, opzegging en ontbinding
 1. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling is aangevraagd en/of toegepast of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindiging, een en ander onder voorbehoud van rechten en het bepaalde in artikel 11.
 2. BETje is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  • de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • na het sluiten van de Overeenkomst BETje ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden niet zal nakomen;
  • indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van BETje kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BETje op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 14. Betaling
 1. Bij het tot stand komen van de Overeenkomst dient een aanbetaling van vijfentwintig (25) % van de totale overeengekomen Reissom te worden voldaan.
 2. Het restant van de Reissom moet uiterlijk zes (6) weken voor dag 1 van de reis in het bezit zijn bij BETje.
 3. Bij niet tijdige betaling is de Klant in verzuim. Hij wordt daar door of namens BETje schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen zeven (7) werkdagen te voldoen.
 4. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de Overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. BETje heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 11 van toepassing en worden de al betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
 5. Indien de Overeenkomst binnen zes (6) weken voor dag 1 van de reis tot stand komt, moet direct de gehele Reissom worden voldaan.
 6. Vliegtickets voor intercontinentale vluchten dienen bij boeking maar uiterlijk binnen drie (3) dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien het bedrag niet binnen deze termijn door BETje wordt ontvangen, is BETje gerechtigd de geboekte tickets te laten annuleren en annuleringskosten per ticket in rekening te brengen.
 7. Vertraging bij een uitvoering van een Overeenkomst, veroorzaakt door te late en/of onvolledige betaling van de Klant, zijn altijd voor risico van de Klant.
 8. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is dan een rente verschuldigd van 1% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien BETje echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 15. Klachten
 1. Een tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 16 lid 3 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden door de Klant bij de betrokken dienstverlener, de plaatselijke vertegenwoordiger of direct bij BETje in Nederland, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
 2. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt BETje voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk vast te leggen (klachtrapport).
 3. Indien de Klant niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan waardoor de dienstverlener of BETje niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.
 4. Als een klacht niet bevredigend is opgelost moet dit uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of de genoten dienst of na de oorspronkelijke vertrekdatum schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij BETje. De Klant voegt daar een kopie van het in lid 2 genoemde klachtrapport bij.
 5. Indien de Klant de klacht niet tijdig indient, wordt deze door BETje niet in behandeling genomen, tenzij de Klant hierover redelijkerwijs geen verwijt treft. BETje geeft de Klant hierover schriftelijk bericht.
 6. BETje zal uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.
Artikel 16. Aansprakelijkheid
 1. BETje zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van BETje mag worden verwacht.
 2. BETje aanvaardt behoudens het in dit artikel gestelde, geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, berokkend aan de Klant, door wie dan ook toegebracht en door welke oorzaak dan ook ontstaan. Evenmin is BETje aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen.
 3. Indien de reis niet in overeenstemming met de verwachtingen wordt uitgevoerd, kan BETje in bepaalde gevallen voor de daarvoor opgekomen schade aansprakelijk zijn.
 4. Onder verwachtingen worden hier verstaan de verwachtingen die de Klant naar de in Nederland geldende opvattingen mocht koesteren over de op de reisbestemming geldende cultuur, omstandigheden, gewoontes en levensstandaard. Hierbij wordt dus verwacht dat de Klant in alle gevallen geacht wordt zich terdege op de hoogte te stellen van de ter plaatse geldende omstandigheden. Hiertoe staan hem/haar, naast de te ontvangen informatie van BETje, nog vele andere bronnen ter beschikking.
 5. BETje is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de Klant, waaronder begrepen schade die het gevolg is van de gezondheidsconditie van de Klant.
 6. BETje is niet aansprakelijk voor de tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die niet te voorzien was of kon worden opgeheven, is toe te rekenen aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of een gevolg is van overmacht.
 7. De correctheid van de uitvoering van de Overeenkomst voorziene diensten van derden is mede te beoordelen naar de gebruiken en gewoonten van het land en de plaats waar deze diensten worden verleend.
 8. BETje is ten opzichte van de Klant slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan BETje toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
 9. BETje is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de Klant zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals een reis- en/of annuleringsverzekering.
 10. De aansprakelijkheid van BETje is in totaliteit beperkt tot ten hoogste eenmaal de overeengekomen Reissom.
 11. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van BETje gelden ook ten behoeve van werknemers van BETje.
 12. Voorgaande beperkingen zijn niet van toepassing indien er sprake is van schade die het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de leidinggevende(n) van BETje.
 13. BETje is in het geval van aansprakelijkheid uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor indirecte en/of gevolgschade ( inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) is BETje nimmer aansprakelijk.
 14. De Klant vrijwaart BETje voor alle aanspraken die derden tegenover BETje pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door BETje van de opdracht.
 15. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van BETje dienover-eenkomstig uitgesloten of beperkt.
 16. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ten opzichte van BETje en de door BETje bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar.
Artikel 17. Overmacht
 1. BETje is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten-komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BETje geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BETje niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van BETje, politieke onrust, oorlog, oorlogsgevaar, sabotage, natuur-rampen, algemene stakingen, storingen in communicatiemiddelen of vervoermiddelen, misdaad. en ziekte of blijvende arbeidsongeschiktheid van de door de uitvoering van de opdracht aangewezen persoon worden daaronder begrepen evenals storingen in netwerken, storingen in tele-communicatie, infrastructuur en computerinbraak.
 3. BETje kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van annuleringskosten of schade aan de andere partij.
 4. Voor zover BETje ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BETje gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 5. De bepalingen in dit artikel zijn eveneens van toepassing ten aanzien van de door BETje ten behoeve van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
Artikel 18. Intellectueel eigendomsrecht
 1. Alle door BETje verstrekte stukken, zoals offertes, brochures, foto’s, adviezen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van BETje worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
Artikel 19. SGR - Stichting Garantiefonds Reisgelden (uitsluitend voor reizigers die in Nederland, België, Duitsland of het Verenigd Koninkrijk)
 1. BETje is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) onder deelnemersnummer 3.710. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de door BETje gepubliceerde reizen, verkocht aan reizigers die in Nederland, België, Duitsland of het Verenigd Koningkrijk wonen. De SGR-garantie houdt in dat de Klant die als consument optreedt, ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als BETje door financieel onvermogen de Overeenkomst niet kan nakomen. Meer informatie op www.sgr.nl.
Artikel 20. Toepasselijk recht
 1. Op alle Overeenkomsten tussen de Klant en BETje is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Voormelde bepaling is tevens van toepassing indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de uitleg en/of nakoming van de Overeenkomst worden, met uitzondering van de geschillen die tot uitsluitende bevoegdheid van de kantonrechter behoren of anderszins in strijd zijn met dwingend recht, beslecht door de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.
 4. BETje heeft daarnaast altijd het recht het geschil voor te leggen aan de in de vestigingsplaats/woonplaats van de Klant bevoegde rechter.
Artikel 21. Vindplaats en wijziging voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch en zullen door BETje op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens via de website van BETje te raadplegen en te downloaden.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met BETje
 3. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.